Arsis is sinds 2001 onder deze naam actief.

Doel: bevorderen professioneel kunstenklimaat.
Verwezenlijking: het oprichten en beheren van een ontmoetings- en werkruimte voor kunstenaars.

Voorts het ontwikkelen van activiteiten die de professionaliteit van kunstenaars bevorderen en steunen. Aandacht voor (een betere plaats van) de professionele kunstbeoefening in de samenleving.
Praktisch alle activiteiten zijn openbaar. Arsis heeft donateurs c.q. Vrienden. Arsis houdt exposities, voornamelijk in de eigen ruimte aan de Kometenlaan 38 te Bergen op Zoom en in de galerie aan de St. Annastraat 10 te Bergen op Zoom. Er wordt geëxposeerd door zowel aangeslotenen als door niet-aangeslotenen. Er wordt samengewerkt met lokale en regionale kunstorganisaties, zoals kunstenaarsinitiatieven, verenigingen en dergelijke. Educatie neemt een voorname plaats in bij de activiteiten. Arsis-kunstenaars geven lessen via CUMENU op scholen. Daarbij brengt Arsis de uren in rekening en geeft deze 1:1 zonder opslag door (op factuur) aan de uitvoerende kunstenaar. Tijdens het Open-Monumenten-weekend organiseert Arsis exposities op verschillende plaatsen. Ook waren er exposities in het landschap rond de stad in het kader van Heerlijke Kunst.

Medio 2017 heeft Arsis van de gemeente het pand St. Annastraat 10 in leegstandsbeheer gekregen via Stichting Kunstwerk. Daarbij zijn de operationele kosten (verwarming, licht, belastingen) ten laste van Arsis. Kunstenaars die er exposeren betalen daarvoor een vergoeding ter dekking van de operationele kosten en een bijdrage in de investeringen.

RSIN -809988653

Staat van Baten en Lasten 2017

BatenEuro  LastenEuro
Bijdragen kunstenaars

1.833

Galerie*

1.223

Vrienden van Arsis

500

Huisvesting sociëteit

1.620

Inkomsten Educatie

1.145

Activiteiten

73

Subsidies gemeente

1.950

Uitgaven Educatie

1.137

Rente  Bankkosten

165

Overige baten (Bar e.d.)

661

Verzekeringen  
Kunst in de monumenten bijdrage

260

Kunst in de Monumenten

420

Opbrengsten Galerie

525

Overige kosten*

1.785

Batig saldo

451

Totaal

6.874

Totaal

6.874

* in deze bedragen zijn investeringen opgenomen. Galerie o.a. verlichting en ophangsystemen, Overige kosten o.a. nieuwe beamer en geluidsinstallatie. Arsis schrijft de investeringen af in het jaar waarin deze worden gepleegd. Zie grondslagen.

Balans per 31/12/2017

Activa  Passiva 
Overige vorderingen

0

Bestemmingsreserve

5.000

Bankrekeningen

14.075

Algemene reserve

5.095

Vooruitbetaalde kosten

0

Overige schulden

480

Reserveringen tbv Blanco en Heerlijke kunst*

3.500

Totaal

14.075

Totaal

14.075

* per 31-12-2017 is de vereniging BKC, Beeldend Kunstenaars Collectief opgeheven. De meeste kunstenaars zijn toegetreden tot Arsis. Bij het opheffen is overeengekomen met Arsis dat deze een aantal verantwoordelijkheden van BKC zou overnemen waaronder steunen van een aantal gezamenlijke activiteiten zoals Heerlijke kunst en Blanco. Gelden die nog bij het BKC onder beheer waren zijn daartoe aan Arsis overgemaakt met de uitdrukkelijke afspraak dat deze enkel ten goede zouden komen aan deze beide activiteiten. Daartoe zijn deze geoormerkte bedragen apart opgenomen op de balans.

Toelichting
De bestemmingsreserve wordt aangehouden om voldoende liquiditeiten ter beschikking te hebben. Het is een liquiditeitsreserve. De overige bedragen zijn voornamelijk vergoedingen voor educatieve projecten.
De overige reserve is voor verdere ontwikkeling van activiteiten en voor het kunnen ontwikkelen van nieuw beleid. Er worden geen vergoedingen verstrekt aan bestuurs-, werkgroep en commissieleden. Alleen kan sprake zijn van vergoeding van gemaakte kosten. Er is niemand in loondienst.

Grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening
De stichting heeft de jaarrekening opgesteld volgens in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslagbeving. De waardering van activa en passiva en de bepaling van het exploitatiesaldo vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva gewaardeerd op nominale waarde. Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Baten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij vóór het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. Omdat aan de inventaris geen economische waarde kan worden toegekend zullen aankopen van inventaris direct ten laste van de staat van baten en lasten worden gebracht De gehanteerde grondslagen voor waardering en bepaling van het exploitatiesaldo zijn gebaseerd op continuïteitsveronderstelling van de stichting.

Toelichting Culturele ANBI:

Sinds 2012 kan een organisatie zich een culturele ANBI laten noemen waarmee men bedoelt dat de stichting actief is in de kunst en cultuur. Wie aan culturele ANBI’s geeft, kan extra belastingvoordeel krijgen via de giftenaftrek en via periodieke giften.

Tot 2014 mocht u een periodieke gift alleen aftrekken als u deze had vastgelegd bij de notaris. Vanaf 2014 hoeft dit niet meer. U kunt kiezen of u de gift via de notaris wil vastleggen of  via een schriftelijke overeenkomst met de instelling of vereniging waaraan u de gift doet.

Doet u een gift aan een culturele ANBI dan mag u bij uw aftrekpost uw gift verhogen met 25%. Per jaar is de verhoging maximaal € 1.250. Doet u zowel een gewone gift als een periodieke gift dan is het bedrag van de verhoging ook maximaal € 1.250.

Lees meer over de verhoging bij:

INFO BELASTINGDIENST CULTURELE ANBI STICHTING

een gewone gift aan een culturele ANBI
een periodieke gift aan een culturele ANBI
een periodieke en een gewone gift aan een culturele ANBI

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.