Arsis is sinds 2001 onder deze naam actief.

Doel: bevorderen professioneel kunstenklimaat.
Verwezenlijking: het oprichten en beheren van een ontmoetings- en werkruimte voor kunstenaars.

Voorts het ontwikkelen van activiteiten die de professionaliteit van kunstenaars bevorderen en steunen. Aandacht voor (een betere plaats van) de professionele kunstbeoefening in de samenleving.
Praktisch alle activiteiten zijn openbaar. Arsis heeft donateurs c.q. Vrienden. Arsis houdt exposities, voornamelijk in de eigen ruimte aan de Kometenlaan 38 te Bergen op Zoom. Er wordt geëxposeerd door zowel aangeslotenen als door niet-aangesloten. Er wordt samengewerkt met lokale en regionale kunstorganisaties, zoals kunstenaarsinitiatieven, verenigingen en de Kunstuitleen. Educatie neemt een voorname plaats in bij de activiteiten. Arsis-kunstenaars geven lessen via CUMENU op scholen. Daarbij brengt Arsis de uren in rekening en geeft deze 1:1 zonder opslag door (op factuur) aan de uitvoerende kunstenaar. Tijdens het Open-Monumenten-weekend organiseert Arsis exposities in tal van monumenten, en wordt door een aangesloten dichter op locatie uit eigen werk gelezen. Ook waren er exposities in het landschap rond de stad.

RSIN -809988653

Staat van Baten en Lasten 2016

BatenEuro  LastenEuro
Bijdragen kunstenaars1.804Tentoonstellingen  900
Vrienden van Arsis  570Huisvesting sociëteit2.160
Inkomsten Educatie3.416Activiteiten  149
Subsidies gemeente1.400Uitgaven Educatie3.416
Rente   21Bankkosten   129
Overige baten (Bar e.d.)  670Verzekeringen   228
Kunst in de monumenten bijdrage150Kunst in de Monumenten    93
Overige kosten 475
Batig saldo  481
Totaal8.031Totaal8.031

Balans per 31/12/2016

Activa  Passiva 
Overige vorderingen2.698Bestemmingsreserve 5.000
Bankrekeningen8.643Algemene reserve 6.317
Vooruitbetaalde kosten   228Overige schulden 252
Totaal11.569Totaal11.569


Toelichting

De bestemmingsreserve wordt aangehouden om voldoende liquiditeiten ter beschikking te hebben. Het is een liquiditeitsreserve. De overige bedragen zijn voornamelijk vergoedingen voor educatieve projecten.
De overige reserve is voor verdere ontwikkeling van activiteiten en voor het kunnen ontwikkelen van nieuw beleid. Er worden geen vergoedingen verstrekt aan bestuursleden en commissieleden. Alleen kan sprake zijn van vergoeding van gemaakte kosten. Er is niemand in loondienst.

Grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening
De stichting heeft de jaarrekening opgesteld volgens in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslagbeving. De waardering van activa en passiva en de bepaling van het exploitatiesaldo vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva gewaardeerd op nominale waarde. Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Baten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij vóór het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. Omdat aan de inventaris geen economische waarde kan worden toegekend zullen aankopen van inventaris direct ten laste van de staat van baten en lasten worden gebracht De gehanteerde grondslagen voor waardering en bepaling van het exploitatiesaldo zijn gebaseerd op continuïteitsveronderstelling van de stichting.

Toelichting Culturele ANBI:

Sinds 2012 kan een organisatie zich een culturele ANBI laten noemen waarmee men bedoelt dat de stichting actief is in de kunst en cultuur. Wie aan culturele ANBI’s geeft, kan extra belastingvoordeel krijgen via de giftenaftrek en via periodieke giften.

Tot 2014 mocht u een periodieke gift alleen aftrekken als u deze had vastgelegd bij de notaris. Vanaf 2014 hoeft dit niet meer. U kunt kiezen of u de gift via de notaris wil vastleggen of  via een schriftelijke overeenkomst met de instelling of vereniging waaraan u de gift doet.

Doet u een gift aan een culturele ANBI dan mag u bij uw aftrekpost uw gift verhogen met 25%. Per jaar is de verhoging maximaal € 1.250. Doet u zowel een gewone gift als een periodieke gift dan is het bedrag van de verhoging ook maximaal € 1.250.

Lees meer over de verhoging bij:

INFO BELASTINGDIENST CULTURELE ANBI STICHTING

een gewone gift aan een culturele ANBI
een periodieke gift aan een culturele ANBI
een periodieke en een gewone gift aan een culturele ANBI

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *