Arsis is sinds 2001 onder deze naam actief.

Doel: bevorderen professioneel kunstenklimaat.
Verwezenlijking: het oprichten en beheren van een ontmoetings- en werkruimte voor kunstenaars.

Voorts het ontwikkelen van activiteiten die de professionaliteit van kunstenaars bevorderen en steunen. Aandacht voor (een betere plaats van) de professionele kunstbeoefening in de samenleving.
Praktisch alle activiteiten zijn openbaar. Arsis heeft donateurs c.q. Vrienden. Arsis houdt exposities, voornamelijk in de galerie aan heet Zuivelplein 5 te Bergen op Zoom. Er wordt geëxposeerd door zowel aangeslotenen als door niet-aangeslotenen. Er wordt samengewerkt met lokale en regionale kunstorganisaties, zoals kunstenaarsinitiatieven, verenigingen en dergelijke. Educatie neemt een voorname plaats in bij de activiteiten. Arsis-kunstenaars geven lessen via CUMENU op scholen. Daarbij brengt Arsis de uren in rekening en geeft deze 1:1 zonder opslag door (op factuur) aan de uitvoerende kunstenaar. Tijdens het Open-Monumenten-weekend organiseert Arsis exposities op verschillende plaatsen. Ook waren er exposities in het landschap rond de stad in het kader van Heerlijke Kunst.

Eind 2020 heeft Arsis weer een galerie gekregen via Stichting Kunstwerk, een leegstaande winkel die wij in het kader van leegstandsbeheer mogen gebruiken met dank aan BouwInvest en Colliers International Asset Services B.V. Daarbij zijn de operationele kosten (verwarming, licht, belastingen etc) ten laste van Arsis. Kunstenaars die er exposeren betalen daarvoor een vergoeding ter dekking van de operationele kosten en een bijdrage in de investeringen.

RSIN -809988653

Staat van Baten en Lasten 2020

BatenEuro LastenEuro
Bijdragen kunstenaars

1.900

Galerie*

0

Vrienden van Arsis

410

Huisvesting sociëteit

1.620

Subsidies gemeente

2.300

Verzekeringen

234

Rente  

0

Bankkosten

175

Overige baten (Bar e.d.)

211

Website's  

1.124

Overige kosten*

2.885

Tekort

1.218

Totaal

6.039

Totaal

6.039

* In 2020 hadden wij nog geen kosten aan de galerie. Verder zijn er door COVID-19 geen activiteiten ontplooid in 2020. .Zie verder grondslagen.

Balans per 31/12/2020

ActivaPassiva
Overige vorderingen

0

Bestemmingsreserve

5.000

Bankrekeningen

13.988

Algemene reserve

7.238

Vooruitbetaalde kosten

0

Overige schulden

0

Reserveringen tbv Blanco en Heerlijke kunst*

1.750

Totaal

13.988

Totaal

13.988

* per 31-12-2017 is de vereniging BKC, Beeldend Kunstenaars Collectief opgeheven. De meeste kunstenaars zijn toegetreden tot Arsis. Bij het opheffen is overeengekomen met Arsis dat deze een aantal verantwoordelijkheden van BKC zou overnemen waaronder steunen van een aantal gezamenlijke activiteiten zoals Heerlijke kunst en Blanco. Gelden die nog bij het BKC onder beheer waren zijn daartoe aan Arsis overgemaakt met de uitdrukkelijke afspraak dat deze enkel ten goede zouden komen aan deze beide activiteiten. Daartoe zijn deze geoormerkte bedragen apart opgenomen op de balans. Deze afspraak vervalt per 1-1-2021 en dan komen eventueel niet gebruikte bedragen vrij om te gebruiken voor alle Arsis activiteiten.

Expo-Thuis
De stichting Expo-Thuis, ook een ANBI stichting heeft zijn activiteiten overgedragen aan Arsis en gaat zich opheffen. Bij dit overdragen blijkt dat de na betaling van alle kosten er geen batig saldo was en ook geen schulden. Het contract met TanteLouise met betrekking tot de Nieuwe-ABG beeldentuin is overgegaan van Expo-Thuis naar Arsis.

Toelichting
De bestemmingsreserve wordt aangehouden om voldoende liquiditeiten ter beschikking te hebben. Het is een liquiditeitsreserve. De overige bedragen zijn voornamelijk vergoedingen voor educatieve projecten.
De overige reserve is voor verdere ontwikkeling van activiteiten en voor het kunnen ontwikkelen van nieuw beleid. Er worden geen vergoedingen verstrekt aan bestuurs-, werkgroep en commissieleden. Alleen kan sprake zijn van vergoeding van gemaakte kosten. Er is niemand in loondienst.

Grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening
De stichting heeft de jaarrekening opgesteld volgens in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslagbeving. De waardering van activa en passiva en de bepaling van het exploitatiesaldo vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva gewaardeerd op nominale waarde. Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Baten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij vóór het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. Omdat aan de inventaris geen economische waarde kan worden toegekend zullen aankopen van inventaris direct ten laste van de staat van baten en lasten worden gebracht De gehanteerde grondslagen voor waardering en bepaling van het exploitatiesaldo zijn gebaseerd op continuïteitsveronderstelling van de stichting.

Toelichting Culturele ANBI:

Sinds 2012 kan een organisatie zich een culturele ANBI laten noemen waarmee men bedoelt dat de stichting actief is in de kunst en cultuur. Wie aan culturele ANBI’s geeft, kan extra belastingvoordeel krijgen via de giftenaftrek en via periodieke giften.

Tot 2014 mocht u een periodieke gift alleen aftrekken als u deze had vastgelegd bij de notaris. Vanaf 2014 hoeft dit niet meer. U kunt kiezen of u de gift via de notaris wil vastleggen of  via een schriftelijke overeenkomst met de instelling of vereniging waaraan u de gift doet.

Doet u een gift aan een culturele ANBI dan mag u bij uw aftrekpost uw gift verhogen met 25%. Per jaar is de verhoging maximaal € 1.250. Doet u zowel een gewone gift als een periodieke gift dan is het bedrag van de verhoging ook maximaal € 1.250.

Lees meer over de verhoging bij:

INFO BELASTINGDIENST CULTURELE ANBI STICHTING

een gewone gift aan een culturele ANBI
een periodieke gift aan een culturele ANBI
een periodieke en een gewone gift aan een culturele ANBI

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.