Arsis is sinds 2001 onder deze naam actief.

Doel: bevorderen professioneel kunstenklimaat.
Verwezenlijking: het oprichten en beheren van een ontmoetings- en expositieruimte voor kunstenaars.

Voorts het ontwikkelen van activiteiten die de professionaliteit van kunstenaars bevorderen en steunen. Aandacht voor (een betere plaats van) de professionele kunstbeoefening in de samenleving.
Praktisch alle activiteiten zijn openbaar. Arsis heeft donateurs c.q. Vrienden. Arsis houdt exposities, voornamelijk in de galerie aan het Zuivelplein 5 te Bergen op Zoom. Er wordt geëxposeerd door zowel aangeslotenen als door niet-aangeslotenen. Er wordt samengewerkt met lokale en regionale kunstorganisaties, zoals kunstenaarsinitiatieven, verenigingen en dergelijke. Arsis organiseert ook projecten waaronder samenwerking met Markiezenhof in het kader van landelijk project in samenwerking met Rijksmuseum. Ook waren er exposities in het landschap rond de stad in het kader van Heerlijke Kunst.

Sinds 2020 heeft Arsis weer een galerie gekregen in een leegstaande winkel die wij in het kader van leegstandsbeheer mogen gebruiken met toen dank aan BouwInvest en Colliers International Asset Services B.V. Daarbij zijn de operationele kosten (verwarming, licht, belastingen etc) ten laste van Arsis. Kunstenaars die er exposeren betalen daarvoor een vergoeding ter dekking van de operationele kosten en een bijdrage in de investeringen. In de loop van 2022 zijn de kosten gestegen die pas in 2023 worden verrekend. Dat zal de uiteindelijke opbrengst van de galerie sterk verlagen.

RSIN -809988653

Staat van Baten en Lasten 2022

BatenEuroLastenEuro
Bijdragen kunstenaars

2.300

Galerie*

2.640

Donaties

375

Bankkosten

167

Subsidies gemeente

2.300

Verzekeringen

263

Rente  

0

Blanco

950

Overige baten (Bar, Rabo clubkas e.d.)

100

Website's  

875

Afrekening voorschot Blanco

335

Overige kosten*

330

Opbrengsten Galerie

4.050

Batig saldo

4.235

Totaal

9.460

Totaal

9.460

* In 2022 zijn de kosten van energie opgenomen op basis van voorheffing. In 2023 komt nog een eindafrekening energie. Daar is een voorziening voor getroffen. Verder zijn er door COVID-19 begin 2022 nog niet maximale activiteiten ontplooid. .Zie verder grondslagen.

Balans per 31/12/2022

ActivaPassiva
Overige vorderingen

0

Bestemmingsreserve

5.000

Bankrekening

8.500

Algemene reserve

10.220

Vooruitbetaalde kosten

0

Reservering energie Galerie

3.000

Spaarrekening

9.720

Totaal

18.220

Totaal

18.220

Expo-Thuis
De stichting Expo-Thuis, ook een ANBI stichting heeft zijn activiteiten overgedragen aan Arsis en heeft zich opgeheven. Bij dit overdragen blijkt dat de na betaling van alle kosten er geen batig saldo was en ook geen schulden. Het contract met TanteLouise met betrekking tot de Nieuwe-ABG beeldentuin is overgegaan van Expo-Thuis naar Arsis. In het kader van ANBI regeling heeft Arsis de verantwoordelijkheid voor ANBI bedragen (die overigens 0 was) overgenomen.

Toelichting
De bestemmingsreserve wordt aangehouden om voldoende liquiditeiten ter beschikking te hebben. Het is een liquiditeitsreserve. 
Verder weten we inmiddels dat wij veel hogere kosten hebben mbt het gebruik van energie in de galerie. Daar hebben wij geld voor gereserveerd.
De reserve is voor verdere ontwikkeling van activiteiten en voor het kunnen ontwikkelen van nieuw beleid. Er worden geen vergoedingen verstrekt aan bestuurs-, werkgroep en commissieleden. Alleen kan sprake zijn van vergoeding van gemaakte kosten. Er is niemand in loondienst.

Grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening
De stichting heeft de jaarrekening opgesteld volgens in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslagbeving. De waardering van activa en passiva en de bepaling van het exploitatiesaldo vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva gewaardeerd op nominale waarde. Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Baten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij vóór het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. Omdat aan de inventaris geen economische waarde kan worden toegekend zullen aankopen van inventaris direct ten laste van de staat van baten en lasten worden gebracht De gehanteerde grondslagen voor waardering en bepaling van het exploitatiesaldo zijn gebaseerd op continuïteitsveronderstelling van de stichting.

Toelichting Culturele ANBI:

Sinds 2012 kan een organisatie zich een culturele ANBI laten noemen waarmee men bedoelt dat de stichting actief is in de kunst en cultuur. Wie aan culturele ANBI’s geeft, kan extra belastingvoordeel krijgen via de giftenaftrek en via periodieke giften.

Tot 2014 mocht u een periodieke gift alleen aftrekken als u deze had vastgelegd bij de notaris. Vanaf 2014 hoeft dit niet meer. U kunt kiezen of u de gift via de notaris wil vastleggen of  via een schriftelijke overeenkomst met de instelling of vereniging waaraan u de gift doet.

Doet u een gift aan een culturele ANBI dan mag u bij uw aftrekpost uw gift verhogen met 25%. Per jaar is de verhoging maximaal € 1.250. Doet u zowel een gewone gift als een periodieke gift dan is het bedrag van de verhoging ook maximaal € 1.250.

Lees meer over de verhoging bij:

INFO BELASTINGDIENST CULTURELE ANBI STICHTING

een gewone gift aan een culturele ANBI
een periodieke gift aan een culturele ANBI
een periodieke en een gewone gift aan een culturele ANBI

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.